THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang paggamit ng akademiko at pansyentipikong diskors ay isang hudyat tungo sa modernasisyon at intelektwalisasyon. Kaugnay nito, napagkilala ng risetser na ito ang kahalagahan ng elaborasyong leksikal sa kompyuter sa Filipino mula sa wikang Ingles sa pamamagitan ng dalawang paraan: Ang pagsasa-Filipino ng mga katawagan sa kompyuter ang napiling pagtuunan ng pansin sapagkat sa kasalukuyang panahon, marami na itong pinaggagamitan. Hindi lamang Pilipinas ang naghahangad na makakuha ng mga pandaigdigang impormasyon. Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan.

Saling-Filipino, Salitang Kompyuter Ang risertser ay may naisagawa nang kahalintulad na pag-aaral ukol sa intelektwalisasyon ng wikang Filipino sa disiplinang kompyuter. Mapapalawak at malilinang ang Filipino bilang wika ng diskurso sa iskolarship para sa patuloy na intelektwalisasyon. Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya. Language Problems of Developing Nations. Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan. Linguistic Society of the Philippines.

thesis tungkol sa wikang balbal

Ang sanaysay na ito ay isang panawagan para sa ating bansa na kumilos kasabay ng mabilis at hindi mapipigilang pag-unlad at pagbabago ng teknolohiyang kompyuter. John Wiley and Sons, Inc. Kaya kailangan ang pagsasalin.

thesis tungkol sa wikang balbal

Nagiging makatwirang hakbang sa kasalukuyan ang isalin ang maraming terminong kompyuter sa wikang Filipino. Hindi lahat ng ginagamit na mga salita na pagpipilian ng mga respondents ay maituturing na teknikal; kinakailangang isama sa sarbey ang mga salitang karaniwang ginagamit.

Thesis tungkol sa salitang balbal

Naroon ang hangaring malinang ang pagkatuto sa Ingles at sa Filipino upang matamo ang mataas na uri sa pagkatuto. Ang malaking problema sa kasalukuyan sa wikang Filipino ay kung paano madedebelop at maeelaboreyt ang mga teknikal na leksikon lalo na sa kompyuter upang mapalaganap ang intelektwalisasyon.

Ang mga nakikinabang lamang sa komersyo sa World Wide Web ay iyong mga may thesls sa kompyuter at maging sa wikang Ingles. Importantng linawin na ang salitang elaborasyon ay katumbas ng salitang intelektwalisasyon.

The Hague Mouton and Company.

thesis tungkol sa wikang balbal

Batid nating intelektwalisado na ang wika kung narating na nito ang estadong nagagamit na sa talakayan sa akademya, sa batasan sa kabuhayan, at sa iba pang displina at sa pag- unawa sa kaalamang pandaigdigan at mangyari pa sa nasusulat na mga talakayan sa wikang Filipino. Ang paggamit ng akademiko at pansyentipikong diskors ay isang hudyat tungo sa modernasisyon at intelektwalisasyon. Walang ibang landas kundi ang landas ng pag-usbong muna at pag-unlad ng wika sa syensya at teknolohiya.

  HANS WERNER HENZE ESSAY ON PIGS

Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tinatawag na chatting.

Panimula sa thesis – College Students Essay

May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter. Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito. Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter. Pagpapalitan ng mga impormasyon at pag-ambag sa kulturang Pilipino — makatutulong sa intelektwalisasyon ang pag-aaral ng mga posibleng paraan sa elaborasyon ng leksikon sa displinang kompyuter.

Kung tayo ay makakabalik sa kauna-unahang bahagi ng siglong ito, maaaring malito na tayo dahil sa mga bagong paraan ng paggamit ng mga salita. Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga balbla sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino.

Panimula sa thesis

Ang mga paraang nabuo upang maisakatuparan ang intelektwalisasyon o elaborasyon ng wikang Filipino sa kompyuter ay kinabilangan ng direktang paghihiram ng mga terminong batay sa binagong alpbetong Filipino. Makatwiran lamang na umpisahan nating paunlarin ang kumakatawan sa atin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas—ang wikang Filipino.

Sa pamamagitan ng elaborasyon ng leksikong pangkompyuter ay madaling matatanggap at mauunawaan ng mga tao ang domeyn na ito sapagkat nasa wikang Filipino na ang mga terminolohiya. Nakita ang kahalagahan ng intelektwalisasyon nito upang tayo ay makasabay sa alon ng globalisasyon na siyang layunin ng bawat isa. Ngunit nakakalungkot banggitin na hindi naman lahat ng tao sa mundo ay may akses sa teknolohiyang ito.

Naisasagawa ang ganyang balbxl sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga di-kilalang salita sa pamamagitan ng pagbibigay-depinisyon, sinonim, antronim, o haypronim at hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga ito. Constantino, Pamela, et al.

  THESIS STATEMENT FOR TRISOMY 13

Thesis by Angela Olonan on Prezi Next

Language Problems of Developing Nations. Dahil nga sa bago at patuloy na umuunlad ang siyensyang kompyuter, maraming bagong termino ang ipinakikilala thhesis mga tao lalo na sa mga gumagamit nito.

Hindi lingid sa mga Pilipino na Ingles ang wikang ginagamit ng mga programang kompyuter sapagkat una sa lahat, isang Amerikano ang gumawa nito, at ikalawa, Ingles ang isang wika gamit sa pandaigdigang palitan ng impormasyon. Ang kasalukuyang palisi sa edukasyong bilinggwal ay nagsaaad na ang pagtatamo ng komperens sa Filipino at Ingles sa lebel na pambansa sa pamamagitan ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo ng dalawang wika at paggamit ng mga ito bilang midyum ng pagtuturo sa lahat ng antas ng edukasyon.

Ilan lamang ang mga ito sa mga pagbabagong naganap sa pagdaan ng mahabang panahon nang hindi natin namamalayan. Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter ay magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa pagkain. Ang palising ito ay nakadebelop lamang ng wikang Filipino na di-teknikal, limitado sa gamit kaya hadlang sa pagiging modernisado at intelektwalisado.

Ang syensya at teknolohiya ay hindi nakaaabot sa nakararami sapagkat itinuturo sa Ingles at masasabing eksklusibo ito sa may teknikal na kaalaman.

Ang terminong computer, halimbawa, sa elaborasyong direktang panghihram ay hihiramin mula as wikang Ingles ang orihinal na terminong ito tungo sa wikang Filipino. Hanggang ang wika ng kompyuter sa Pilipinas ay Ingles, walang pagkakataon na maintelektwalisa ang Filipino sa domeyn na ito.