THESIS TUNGKOL SA WIKANG BALBAL

Ang kagandahan ng pagkabuo ng ganitong uri ng pag-aaral ng makabagong terminolohiyang bigay ng syensyang kompyuter ay nasa mga estudyante, instructor, teknisyan, at praktisyuner ng agham kompyuter sapagkat sila ang makikinabang dito at silaang mga taong nais magkaroon ng interaksyon sa mabilis na umuunlad na teknolohiyang ito. Sa ganyang paraan makakasabay siya sa dumadaloy na pangkalahatang kaalaman sa kaunlaran pangteknolohiya. Ang ganyang bilingguwal na pagkatuto ay makatulong na sa problemang hatid ng kakulangan ng mga teknikal na terminong magagamit. Isang halimbawa nito ay ang pagbuo ng mga panuntunan sa pagsasalin ng mga terminolohiyang hiram, tulad ng nailimbag na gabay ng Ispeling ng Unibersidad ng Pilipinas, Pamantasang De La Salle at ng Komisyon sa Wikang Filipino. Nagiging makatwirang hakbang sa kasalukuyan ang isalin ang maraming terminong kompyuter sa wikang Filipino. Walang ibang landas kundi ang landas ng pag-usbong muna at pag-unlad ng wika sa syensya at teknolohiya.

Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter. Ipinaliwanag ng tatlong awtor na kinakailangan ang ganyang pagpapalawak ng leksikon upang makatugon sa mga bagong kahingian ng papaunlad ng mga larangan sa patuklas ng karunungan. Remember me on this computer. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon. Isa pang paraan ng pakikipagkomyunikeyt sa pamamagitan ng kompyuter ang tinatawag na chatting.

Mabilis nang umuunlad ang likhang-teknolohiyang ito na di malayong magiging isa nang pangangailangan sa buhay. Syensyang panlipunan, at thesiis pang bagong gamiting siyentipiko na hiniram nang buong buo.

thesis tungkol sa wikang balbal

tyngkol At kasabay ng lahat ng pag-unlad na ito ang pag-usbong ng mga bagong terminolohiya, ang pagkakaroon ng mga thssis kahulugan ng dati nang mga salita, at ang pagkakaroon ng mga alternatibong termino sa mga dating nananaig na salita. Kinakailangan sa ating buhay ang isang kompyuter na magiging gabay natin sa paggawa ng mga bagay-bagay, maging sa pinakasimpleng paraan.

Ang intelektwalisasyon ng wikang kompyuter ay di tulad ng iba sa larangan ng syensya at teknolohiya ngunit ang pagsasakatuparan nito ay maaaring makabawas sa posibleng problemang kakaharapin ng mga taong hindi bihasa sa wikang Ingles at maging sa mga taong Ingles ang pangalawang wika.

  A2A CURRICULUM VITAE

May isang pelikula, ang The Net, na pinagbibidahan ni Sandra Bullock, ang nagpakita ng gamit ng kompyuter.

thesis tungkol sa wikang balbal

Isang mithiin ng Pilipinas ang makasunod sa pagsulong ng malalakas na bansa, gaya ng Estados Unidos, Hapon, at Tsina. Isang bagong instrumento, isang bagong gamit sa maunlad na kabihasnan at nagawang makalikha ng mga katawagang bago rin ngang kodigong minamaster sa paghudyat ng utos, sa pagsunod dito at pagpapasailalim sa kapangyarihan ng kompyuter. Network, internet, e-mail, net surfing, chatting, solution legacy, online, hard copy; at iba pang kauri, sa anu-ano pang rejister sila makikilala?

Ang ganyang bilingguwal na pagkatuto ay makatulong na sa problemang hatid ng kakulangan ng wiksng teknikal na terminong magagamit.

Panimula sa thesis – College Students Essay

De La Salle UP. Balnal pag-uulit-gamit ng mga dating katawagan ay lumikha ng bagong rejister. Dahil dito, kailangang maging transisyonal lamang ang palising nabanggit at gawing wika ng syensya at teknolohiya ang wikang Filipino upang ganap na maintelektwalisa. Dahil dito, madalas na napagkakatuwaang sabihin na hindi maglalaon, ang teknolohiyang kompyuter ay magiging kasama na rin ng mga tao sa pagtulog, sa pagligo, at maging sa pagkain.

Anu-ano pang mga dating salitang may mga tradisyunal na kahulugan ang maidaragdag at magbabago? Naroon ang hangaring malinang ang pagkatuto sa Ingles at sa Filipino upang matamo ang mataas na uri sa pagkatuto.

Sa mga nabanggit na matuwid, hindi pa epektibong nagagamit ang wikang Filipino sa agham at teknolohiyang kompyuter sapagkat kulang pa sa mga teknikal na termino na kailangan sa larangang paggagamitan. Pagpapalitan ng mga impormasyon at pag-ambag sa kulturang Pilipino — makatutulong sa intelektwalisasyon ang pag-aaral ng mga posibleng paraan sa elaborasyon ng leksikon sa displinang kompyuter.

Kinakailangan ng alinmang bansa, ng ating bansa, ang maging handa sa tuwina sa bawat pagbabagong nangyayari. Ngunit simula nang nagkaroon ang mga Pilipino ng kaalaman ukol dito, hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga may kakayahang bumili ng kompyuter.

  CCMB DISSERTATION 2017

Ngayon, ang legacy ay tumutukoy na rin sa isang terminong may kinalaman sa isang malaking sistema ng kompyuter. Ikaapat, ginagamit ang wikang Filipino na nagsasaad na: By clifford jay mamauag.

Ang malaking problema tunglol kasalukuyan sa wikang Rhesis ay kung paano madedebelop at maeelaboreyt ang mga teknikal na leksikon lalo na sa kompyuter upang mapalaganap ang intelektwalisasyon. Natural lamang na mangyaring sapol na pangayayaring ito ang pagkakaroon ng mga diksyunari, mga bokabulari, at mga sangguniang nasusulat sa Filipino upang magamit sa pagtatamo ng karunungan.

Ferguson, ayt Jyotirinda Das Gupta eds. Hindi lingid sa mga Pilipino na Ingles ang wikang ginagamit ng mga programang kompyuter sapagkat una sa lahat, balbap Amerikano ang gumawa nito, at ikalawa, Ingles ang isang wika gamit sa pandaigdigang palitan ng impormasyon.

Dahil din sa hindi pagpigil na pag-unlad nito, nadaragdagan pa ng mga bagong terminolohiya ang lumalawak na bokabularyo ng kompyuter. Sa tuungkol ng elaborasyon ng leksikong pangkompyuter ay madaling matatanggap at mauunawaan ng mga tao ang domeyn na ito sapagkat nasa wikang Filipino na ang mga terminolohiya.

Panimula sa thesis

Una, ang termino ay kinakailangang baybayin na iba sa pagpipilian ngunit lahat ng terminong kompyuter ay nakaangkla sa Ingles. John Wiley and Sons, Inc. Ang pormal na paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng instruksyon ay makapagpapataas ng pagdebelop nito. Lumang salita, bagong rejister Ang teknolohiyang kompyuter ay hindi nakaligtas sa penomenang kalalarawan. Sa bahaging ito, lalo na sa aspetong leksikon, mahalagang manghiram ng terminolohiya at pariralang teknikal na angkop sa rejister na akademiko bilang hakbang sa intelektwalisasyon.

thesis tungkol sa wikang balbal

Kailangan ang intelektwalisasyon para mabisang magamit ng syensya at teknolohiya.